Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-07-23 ( Imieniny: Sławy, Sławosza)

BIP Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu - REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

1
REGULAMIN ORGANIZACYJNY PAŁACU SCHOENA
MUZEUM W SOSNOWCU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy Regulamin Organizacyjny (dalej: regulamin) określa organizację wewnętrzną, podział kompetencji oraz ogólne zasady funkcjonowania Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Muzeum – należy przez to rozumieć Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu;
b) Organizatorze - należy przez to rozumieć Gminę Sosnowiec;
c) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu nadany uchwałą Nr 401/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 r.;
d) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Muzeum;
e) Zastępcy Dyrektora – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Muzeum;
f) Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Muzeum.
§ 3
1.Muzeum działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
2.Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod nr: RIK/M/5/95.
II. PODSTAWOWE ZADANIA ORAZ OGÓLNE ZASADY
FUNKCJONOWANIA MUZEUM
§ 4
Do podstawowych zadań Muzeum należy:
a) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Muzeum poprzez zakupy, darowizny, zapisy, przyjmowanie depozytów oraz pozyskiwanie w wyniku badań terenowych;
b) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
c) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
d) zabezpieczanie i konserwacja zgromadzonych zbiorów;
e) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
f) prowadzenie badań naukowych;
g) prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej;
h) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i edukacyjnych;
i) współpraca i wymiana kulturalna z innymi ośrodkami muzealnymi i kulturalnymi w kraju i zagranicą;
j) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją zadań statutowych;
k) prowadzenie podręcznej biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych i muzealnictwa oraz dyscyplin pomocniczych;
l) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
m) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
2
n) prowadzenie działalności gospodarczej w tym m.in. sprzedaż w kawiarence, sprzedaż wydawnictw, pamiątek itp.;
o) prowadzenie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.
§ 5
1. Bieżąca działalność Muzeum oparta jest na następujących zasadach funkcjonowania:
a) legalizmu;
b) gospodarności;
c) kontroli wewnętrznej;
d) optymalnego planowania i realizacji zadań, przy uwzględnieniu podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi działami;
e) wzajemnego współdziałania;
III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA MUZEUM
§ 6
1. Organizację wewnętrzną Muzeum określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.
2. Strukturę Organizacyjną Muzeum tworzą:
a) Dyrektor;
b) Zastępca Dyrektora;
c) Główny Księgowy;
d) Dział Archeologii;
e) Dział Historii i Kultury Miasta;
f) Instytut Zagłębia Dąbrowskiego;
g) Dział Szkła;
h) Dział Sztuki;
i) Dział Edukacyjno-Promocyjny;
j) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
k) Dział Techniczny
l) Dział Sprzedaży
m) główny specjalista ds. technicznych;
n) specjalista ds. ppoż.;
o) inspektor ochrony danych osobowych.
§ 7
1.Dyrektor jednoosobowo kieruje i zarządza Muzeum oraz reprezentuje go na zewnątrz.
2.Dyrektor, w rozumieniu przepisów prawa pracy, jest pracodawcą w stosunku do pozostałych pracowników Muzeum.
3.Dyrektor jest uprawniony do ustalania struktury organizacyjnej Muzeum oraz do zmiany or-ganizacji wewnętrznej Muzeum.
4.W czasie nieobecności Dyrektora w pracy zastępuje go Zastępca Dyrektora lub upoważniony przez Dyrektora pracownik Muzeum.
§ 8
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
a) planowanie i organizowanie pracy Muzeum;
b) gospodarowanie majątkiem Muzeum;
c) zapewnienie bezpieczeństwa zbiorom;
d) ustalanie głównych kierunków działalności Muzeum oraz podejmowanie inicjatyw organizacyjnych zmierzających do prawidłowej realizacji zadań statutowych;
e) wydawanie regulaminów, instrukcji, zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbo-wych;
f) inicjowanie i nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami kultury;
g) składanie Organizatorowi sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Muzeum;
h) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;
3
i) nadzór nad planowaniem wystaw czasowych oraz imprez;
j) kontrola w zakresie ewidencji zbiorów prowadzonej przez poszczególne działy;
k) kontrola sposobu przechowywania muzealiów, dóbr kultury i depozytów w magazynach i na wystawach;
l) prowadzenie sprawozdawczości związanej z działalnością merytoryczną Muzeum;
m) zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
§ 9
Do obowiązków Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów Muzeum;
b) kontrola i nadzór nad działalnością Działu Technicznego, Administracyjno-Gospodar-czego, Sekretariatu;
c) koordynacja wystaw czasowych oraz imprez;
d) koordynacja działalności w zakresie edukacji i upowszechniania zbiorów;
e) koordynowanie sprawozdawczości związanej z działalnością merytoryczną Muzeum;
f) koordynacja współpracy z instytucjami zewnętrznymi wraz z zawieranymi kontraktami;
g) planowanie i organizowanie szkoleń muzealników;
h) kompleksowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi,
i) wykonywanie czynności związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
j) sporządzanie harmonogramu czasu pracy;
k) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Muzeum;
l) sporządzanie planów urlopu wypoczynkowego, ewidencja i rozliczanie urlopów pra-cowniczych;
m) ewidencja zwolnień lekarskich;
n) nadzór nad badaniami okresowymi pracowników Muzeum;
o) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
p) prowadzenie rejestru zarządzeń i regulaminów wydanych przez Dyrektora;
q) prowadzenie ewidencji zewnętrznych aktów normatywnych;
r) przygotowywanie wynagrodzeń pracowników;
s) naliczanie należnych składek wynikających z obowiązku ubezpieczeniowego i podatkowego;
t) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
u) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych;
v) współpraca z radcą prawnym w zakresie prawa pracy;
w) zastępowanie Dyrektora podczas jego nieobecności w pracy;
Zastępca Dyrektora realizuje inne zadania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Dyrektora.
§ 10
Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości Muzeum;
b) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej Muzeum zgodnie ze statutem;
c) stała i bieżąca analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będą-cych w dyspozycji Muzeum;
d) sporządzanie sprawozdań finansowych;
e) nadzór nad prawidłowym naliczaniem i terminowym odprowadzaniem podatków, skła-dek ZUS i innych świadczeń publiczno-prawnych;
f) dokonywanie kontroli przeprowadzonych operacji gospodarczych oraz sprawdzanie prawidłowości i legalności ich udokumentowania;
g) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunko-wości;
h) sporządzanie planów oraz tabel amortyzacyjnych;
4
i) kontrolowanie zasadności i wysokości wydatków ponoszonych przez pracowników me-rytorycznych dla realizacji zadań Muzeum;
j) opracowywanie planów finansowych;
k) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych;
l) ewidencja księgowa (bilansowa i pozabilansowa) zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania Muzeum;
m) opracowywanie planów rzeczowo-finansowych, harmonogramu realizacji dotacji,
n) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, analiza wykonania przychodów i wydat-ków;
o) dokonywanie rozliczeń z budżetem, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym;
p) prowadzenie obsługi kasowej, bankowej, przygotowywanie i realizacja płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych;
q) fakturowanie usług świadczonych przez instytucję;
r) nadzorowanie oraz rozliczanie inwentaryzacji materiałów, towarów i środków trwa-łych;
s) prowadzenie księgowości materiałowej;
t) koordynacja pracy Działu Sprzedaży.
1. Głównemu Księgowemu podlega Dział Sprzedaży.
2. Główny Księgowy realizuje inne zadania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz zadania wynikające z poleceń lub upoważnień Dyrektora.
§11
1. Działami i komórkami organizacyjnymi mogą kierować kierownicy lub osoby do tego upo-ważnione.
2. Do obowiązków kierowników należy w szczególności:
a) sprawowanie kontroli wewnętrznej polegającej na nadzorze nad wykonywaniem obowiązków służbowych przez podległych pracowników oraz nad przestrzeganiem ob-owiązujących przepisów prawa, zarządzeń, regulaminów oraz innych ustaleń wewnętrznych;
b) inspirowanie tematyki badawczej i wystawowej;
c) przygotowywanie i współuczestniczenie w organizacji wystaw oraz nadzór nad ich realizacją przez pracowników;
d) stałe i systematyczne uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji naukowej i wizualnej muzealiów;
e) przygotowywanie planów pracy oraz sprawozdawczości;
f) udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach naukowych i szkoleniach;
g) motywowanie, delegowanie oraz rozliczanie zadań powierzonych pracownikom swo-jego działu;
h) realizacja innych zadań przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Dyrektora.
§12
Dział Archeologii
Zadania:
1. Prowadzenie podstawowej dokumentacji:
a) prowadzenie polowej księgi wpływów;
b) kart ewidencyjnych;
c) księgi inwentarzowej;
a ponadto
d) inwentarza dokumentacji rysunkowej;
e) inwentarza dokumentacji fotograficznej;
f) inwentarza stanowisk archeologicznych;
2. Działalność naukowo-badawcza:
a) gromadzenie zabytków archeologicznych z terenu miasta i regionu;
5
b) organizowanie i prowadzenie własnych badań wykopaliskowych;
c) prowadzenie badań ratowniczych;
d) prowadzenie nadzorów archeologicznych;
e) organizowanie i prowadzenie terenowych badań powierzchniowych;
f) opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych;
g) opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu miasta i regionu, przygotowywanie materiałów do druku, ustalanie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficz-nym;
h) prowadzenie badań naukowych z zakresu pradziejów miasta i regionu;
i) sporządzanie opracowań z materiałów uzyskanych w trakcie badań archeologicz-nych;
j) opracowywanie projektów i programów w zakresie działalności Działu;
k) prowadzenie praktyk dla studentów i stażystów;
l) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych;
3. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów:
a) organizowanie ekspozycji stałych;
b) organizowanie wystaw czasowych i objazdowych;
c) zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach – codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu;
d) magazynowanie zabytków w sposób zapewniających im pełne bezpieczeństwo;
e) zabezpieczenie i konserwacja w zakresie profilaktyki w ramach własnych oraz zlecenia konserwacji specjalistycznym pracownikom konserwatorskim;
f) opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów do druku, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym;
g) działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, artykułów popularno-nauko-wych, lekcji muzealnych.
4. Odpowiedzialność:
Pracownik Działu odpowiedzialny jest za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo.
§ 13
Dział Historii i Kultury Miasta
Zadania:
1. Prowadzenie podstawowej dokumentacji:
a) kart ewidencyjnych;
b) księgi inwentarzowej;
a ponadto:
c) archiwum materiałów z badań;
d) archiwum negatywów zdjęć i przeźroczy;
e) archiwum fonograficzne.
2. Działalność naukowo-badawcza:
a) prowadzenie spraw z zakresu utworzenia stałej wystawy o mieście Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim;
b) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zbiorów;
c) badania terenowe, archiwalne i biblioteczne;
d) dokumentowanie i rejestrowanie zjawisk związanych z miastem oraz ważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych i kulturalnych w regionie;
e) opracowywanie scenariuszy wystaw czasowych oraz objazdowych;
6
f) opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw specjalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem terenu Sosnowca i Zagłębia Dą-browskiego, od średniowiecza do czasów współczesnych, przygotowywanie materiałów do druku, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym;
g) opracowywanie projektów i programów w zakresie działalności Działu;
h) prowadzenie praktyk dla studentów i stażystów;
i) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych;
j) wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów;
k) zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach – codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu;
l) przechowywanie zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo;
m) zabezpieczenie i konserwacja w zakresie profilaktyki w ramach własnych oraz zlecenia konserwacji specjalistycznym pracownikom konserwatorskim;
n) opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów do druku, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym;
o) działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, artykułów popularno-nauko-wych, lekcji muzealnych;
p) współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnym profilu, z towarzystwami re-gionalnymi i specjalistycznymi.
3. Odpowiedzialność:
Pracownicy Działu są odpowiedzialni za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie ,naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo.
§ 14
Instytut Zagłębia Dąbrowskiego
1. Działalność organizacyjna:
a) współpraca z muzeami na terenie Zagłębia.
2. Działalność naukowa:
a) organizowanie sesji i konferencji naukowych dotyczących dziejów Zagłębia;
b) wydawanie publikacji naukowych o wydarzeniach z dziejów regionu, jako efekt prac badawczych oraz poruszanych tematów na konferencjach.
3. Działalność popularyzacyjna:
a) współpraca przy opracowywaniu scenariuszy wystawy stałej i czasowych związanych z tematyką Sosnowca i Zagłębia;
b) przygotowywanie wykładów popularnonaukowych pt. ”Zagłębiowskie Czwartki”;
c) angażowanie się w imprezy rekonstrukcyjne związane z historią Zagłębia;
d) organizowanie imprez promujących szeroko rozumianą kulturę Zagłębia.
4. Działalność oświatowa:
a) przygotowywanie lekcji regionalnych;
b) prowadzenie wykładów popularyzatorskich w szkołach;
c) współpraca z nauczycielami edukacji regionalnej.
§ 15
Dział Szkła
Zadania:
1. Prowadzenie podstawowej dokumentacji:
a) księgi inwentarzowej;
b) kart ewidencyjnych;
a ponadto:
c) inwentarza negatywów;
d) katalogu negatywów;
e) kartoteki współczesnych twórców z zakresu szkła.
7
2. Działalność naukowo-badawcza:
a) gromadzenie zbiorów z terenu całej Polski, a w zakresie szkła historycznego także Europy;
b) badania terenowe, archiwalne i biblioteczne;
c) opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych do wydawnictw spe-cjalistycznych, w szczególności związanych z problematyką szkła współczesnego w Polsce;
d) opracowywanie scenariuszy wystaw;
e) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych.
3. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów:
a) organizowanie ekspozycji stałych;
b) organizowanie wystaw czasowych i objazdowych;
c) zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach – codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu;
d) opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów do druku, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym;
e) Działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, lekcji muzealnych itp.
4. Odpowiedzialność:
Pracownik Działu jest odpowiedzialny za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo.
§ 16
Dział Sztuki
Zadania:
1. Prowadzenie podstawowej dokumentacji:
a) kart ewidencyjnych;
b) księgi inwentarzowej;
a ponadto:
c) inwentarza negatywów;
d) katalogu negatywów;
e) kartoteki współczesnych twórców zagłębiowskich.
2. Działalność naukowo-badawcza:
a) gromadzenie zbiorów o charakterze lokalnym, prezentujących sztukę artystów bezpośrednio związanych z miastem poprzez miejsce urodzenia bądź działalność twórczą;
b) badania terenowe, archiwalne i biblioteczne;
c) opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych związanych z kulturą artystyczną Polski do wydawnictw specjalistycznych;
d) opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych;
e) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych.
3. Wystawiennictwo i popularyzacja zbiorów:
a) organizowanie ekspozycji stałych;
b) organizowanie wystaw czasowych i objazdowych;
c) zabezpieczanie zbiorów na ekspozycjach – codzienna kontrola stanu muzealiów znajdujących się na ekspozycji Działu;
d) opracowywanie katalogów zbiorów i informatorów wystaw, przygotowywanie materiałów do druku, ustalenie założeń techniczno-wydawniczych publikacji, wykonywanie korekt, zlecanie wykonania druku zakładom poligraficznym;
e) działalność edukacyjna w formie wykładów, odczytów, lekcji muzealnych itp.
4. Odpowiedzialność:
8
Pracownik Działu jest odpowiedzialny za wszystkie muzealia będące na stanie inwentarzowym Działu oraz ich zgodne z obowiązującymi zasadami: ewidencjonowanie, naukowe opracowanie i należyty stan zachowania, udostępnianie oraz bezpieczeństwo.
§ 17
Dział Edukacyjno-Promocyjny
Zadania:
1. Działalność naukowo-badawcza:
a) przygotowywanie opracowań naukowych i popularnonaukowych związanych z działalnością edukacyjną i promocyjną;
b) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych;
2. Wystawiennictwo:
a) planowanie i koordynowanie;
 ekspozycji stałych;
 wystaw czasowych;
 wystaw objazdowych;
 wystaw oświatowych.
b) przygotowanie organizacyjne i eksploatacja wystaw w gmachu i poza nim.
3. Udostępnianie i popularyzacja:
a) opracowywanie informacji o wystawach i akcjach oświatowych;
b) koordynowanie zwiedzania i obsługa przewodnicka;
c) koordynowanie i organizowanie działalności edukacyjnej;
d) organizowanie własnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w Muzeum oraz w terenie;
e) przygotowanie i obsługa programów audiowizualnych i filmowych;
f) współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, środowiskami twórczymi i środkami masowego przekazu;
g) organizacja konferencji prasowych, opracowywanie i rozsyłanie serwisów informa-cyjnych;
h) redagowanie wydawnictw okolicznościowych;
i) prowadzenie analiz i badań z zakresu udostępniania ekspozycji;
j) ocenianie skuteczności działań promocyjnych;
k) prowadzenie spraw związanych ze sponsorowaniem Muzeum i mecenatem na jego rzecz;
l) przedkładanie dyrektorowi wniosków w sprawie działalności przynoszącej zysk Mu-zeum;
m) opracowywanie rocznego planu działalności oświatowej Muzeum;
n) opracowywanie wniosków dofinansowujących działalność statutową;
o) obsługa fotograficzna wydarzeń muzealnych;
p) prowadzenie strony internetowej oraz koordynacja działań na muzealnym profilu społecznościowym;
q) koordynacja wysyłki zaproszeń na wydarzenia muzealne;
r) przygotowanie oraz kolportaż materiałów promocyjnych, takich jak: ulotki, banery, plakaty itp.;
s) dokumentacja:
 opracowywanie i przechowywanie dokumentacji (teczki wystaw);
 prowadzenie dokumentacji działalności upowszechnieniowej;
 prowadzenie archiwum pozytywów, negatywów i przeźroczy;
 prowadzenie archiwum wycinków prasowych;
4. Odpowiedzialność:
Pracownicy Działu ponoszą odpowiedzialność za muzealia znajdujące się na ekspozycjach, wydawnictwa i sprawy informacyjne oraz działalność edukacyjną i promocyjną.
9
§ 18
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Zadania:
a) obsługa gospodarcza Muzeum;
b) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i higieny w budynku i jego otoczeniu;
c) udział w pracach ogólnych Muzeum;
d) koordynacja spraw z zakresu organizacji wydarzeń muzealnych w szczególności wernisaży;
e) koordynacja sprawozdawczości wewnętrznej;
f) kompleksowa obsługa wynikająca z najmu i wynajmu powierzchni;
g) obsługa archiwum;
h) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwa-łych, inwentarza księgozbioru, druków ścisłego zarachowania;
i) ewidencja składników majątkowych Muzeum;
j) ewidencja odzieży roboczej;
k) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynku;
l) bieżąca współpraca z Głównym Księgowym.
1. Działowi podlega sekretariat, do zadań którego w szczególności należy:
a) prowadzenie terminarza zajęć dyrektora i członków dyrekcji;
b) prowadzenie korespondencji i rejestracji pism przychodzących i wychodzących;
c) sprawowanie pieczy nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum;
d) obsługa centrali telefonicznej oraz poczty elektronicznej,
e) udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
f) obsługa mediów społecznościowych;
g) redagowanie pism skierowanych do zewnętrznych instytucji;
h) aktualizacja wpisów w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. Odpowiedzialność:
Pracownicy Działu odpowiedzialni są za prawidłowe i terminowe wykonywanie w/w zadań.
§ 19
Dział Sprzedaży:
Zadania:
a) kompleksowa obsługa Kawiarni Trójkąt w kole:
- optymalne zatowarowanie;
- dbałość o urozmaicone menu;
- nawiązywanie współpracy z firmami handlowymi;
- promocja kawiarni;
- obsługa mediów społecznościowych kawiarni;
b) obsługa platformy allegro;
c) obsługa platformy inpost;
d) obsługa punktu sprzedaży;
- dbałość o odpowiedni marchendasing;
- nadzór nad gospodarką magazynową;
- rozliczanie punktu sprzedaży;
e) organizacja wernisaży;
f) obsługa gotówkowo-kasowa;
g) współpraca z główną księgową w zakresie obsługi kasowo – magazynowej punktu sprzedaży;
h) współpraca z główną księgową w zakresie ewidencji sprzedaży i zakupu.
10
§ 20
Dział Techniczny:
Którzy tworzą:
 główny specjalista ds. technicznych;
 specjalista ds. ppoż.;
 montażysta wystaw;
 rzemieślnik;
Do obowiązków głównego specjalisty ds. technicznych należy w szczególności:
a) techniczna obsługa wystaw stałych i czasowych oraz imprez muzealnych;
b) zaopatrywanie Muzeum w potrzebny sprzęt i materiały;
c) prowadzenie spraw serwisów, dozorów technicznych i kontroli wynikających z Prawa Budowlanego;
d) prowadzenie aktualnej dokumentacji stanu prawnego budynków, dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji budynków i instalacji, zamawianie ekspertyz umożliwiających naprawę zauważonych usterek i uszkodzeń;
e) nadzór nad prowadzonymi remontami;
f) dbanie o zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą;
g) prowadzenie niezbędnych czynności organizacyjno-technicznych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji w zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
h) ewidencja legitymacji służbowych;
i) udział w pracach ogólnych Muzeum.
Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonywanie w/w zadań.
Do obowiązków specjalisty ds. ppoż. należy w szczególności:
1. Dbanie o sprawy związane z ochroną przeciwpożarową:
a) realizacja zadań w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) prowadzenie stałej działalność prewencyjnej poprzez kontrole, szkolenie oraz zgłasza-nie dyrekcji Muzeum potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony prze-ciwpożarowej;
c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej, sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzęt i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania, punktów czerpania wody do ce-lów gaśniczych itp.;
d) współdziałanie z właściwą terenowo komendą straży pożarnych, realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez jednostki kontrolujące.
Pracownik jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe wykonanie w/w zadań.
Do obowiązków montażysty wystaw należy w szczególności:
a) kompleksowa obsługa wystaw stałych i czasowych oraz imprez muzealnych;
b) pakowanie i rozpakowywanie obiektów przygotowanych do transportu;
c) montaż sprzętu wystawienniczego;
d) przygotowywanie materiałów transportowych;
e) udział w transporcie eksponatów;
Do obowiązków rzemieślnika należy w szczególności:
a) prace związane z robotami ślusarskimi, wodno-kanalizacyjnymi i stolarskimi;
b) naprawa sprzętu;
c) techniczna obsługa wystaw i imprez muzealnych;
d) prace porządkowe w magazynie ze sprzętem wystawienniczym i gospodarczym;
e) prace porządkowe w budynku i na zewnątrz;
f) codzienny przegląd budynku;
g) sprzątanie wokół budynku.
11
§ 21
Do obowiązków inspektora ochrony danych osobowych należy w szczególności: a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy unijnego rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej spra-wie; b) monitorowanie przestrzegania unijnego rozporządzenia, innych o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkole-nia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym au-dyty; c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitoro-wanie jej wykonania zgodnie z art. 35Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
d) współpraca z organem nadzorczym; e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związa-nych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz w stosownych przypadkach, prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
f) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
g) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
IV. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI
PRACOWNIKÓW MUZEUM
§ 22
1. Pracownicy zobowiązani są do:
a) realizacji polityki jakości muzeum,
b) przestrzegania Kodeksu Etyki i kierowania się jego zasadami;
c) przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz o swobodnym przepływie tych danych i ustawy o ochronie danych osobowych;
d) rzetelnego, prawidłowego i terminowego wykonywania powierzonych prac i czynności zleconych przez zwierzchników,
e) należytego przechowywania zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej wykonywanych czynności,
f) prawidłowej i życzliwej obsługi interesantów,
g) znajomości przestrzegania obowiązujących regulaminów, zarządzeń i innych aktów regulujących funkcjonowanie Muzeum,
h) przestrzegania w swych działaniach przepisów obowiązującego prawa,
i) oszczędnego gospodarowania środkami, dbałości o sprzęt i wyposażenie.
2. Pracownicy niezależnie od odpowiedzialności ciążącej z tytułu zajmowanego stanowiska, ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań stosownie do wymogów danej specjalizacji oraz wiedzy fachowej, która reprezentują.
12
V. POSTANOWIENIAKOŃCOWE
§ 23
1. Każdy pracownik Muzeum jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. 2.Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu zostanie dołączone do jego akt osobowych.
2. Zmiany regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalania.
Załączniki:
1. Schemat organizacyjny Muzeum.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-21 09:43przez:
Opublikowano:2021-09-21 11:58przez: Andrzej Stachura
Zmodyfikowano:2021-12-29 11:57przez: Andrzej Stachura
Podmiot udostępniający: BIP Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu
Odwiedziny:1291

Rejestr zmian

  • [2021-12-29 11:57:18]Andrzej StachuraDodanie załącznika
  • [2021-09-21 09:44:10]Andrzej StachuraEdycja
  • [2021-09-21 09:40:43]Andrzej StachuraDodanie pozycji

Banery/Logo